D.EL.ED. Students admitted 2024-2026

 Sr. No. Names of the Students
1 Aastha Dilip Naik
2 Adeola Leana Mascarenhas
3 Akansha Paik Velip
4 Alfiya Hospet
5 Alina Cunha
6 Alisha Alex Cruz
7 Apeksha Dayanad Mirashi
8 Avine Vaz
9 Betkekar Punam Sandesh
10 Clemy Esmy Lopes
11 Cleon Gladys Cardozo
12 D’Souza Shannon Ann
13 Elaine Juan Pinho
14 Fiona Aurola Fernandes
15 Furtado Deann Swezy
16 Hensika Julvia Fernades
17 Jenaiah Lumena Fernandes
18 Joemitra Fanima Fernandes
19 Maithili Ramrai Golatkar
20 Malise Mariah Fernandes
21 Mavelle Claire Barreto
22 Melicia Fernandes
23 Misba Mohammed Ali Donna
24 Mithila Govardhan Gaonkar
25 Monika Raju Aoutkar
26 Muriel Carmelita Andrade
27 Nandita Navnath Satarkar
28 Oneida Fatima D’Silva
29 Pratiksha Anant Divkar
30 Pratima Prakash Mirashi
31 Preeti Nayak
32 Resham Rajendra Chopdekar
33 Rosemary Monica Lourenco
34 Saba Parvin Ibrar Shah
35 Safiyabi Muzawar
36 Sanika Sachin Khade
37 Saniya Manguesh Sirsat
38 Sanjana Mahanand Vernekar
39 Santoshi Kavelkar
40 Sheetal Shaliwan Ghonsikar
41 Shreya Lakshiman Gaonkar
42 Shreya Ulhas Madgaonkar
43 Tabasoom Fatima Shaikh
44 Tahira Lal Babu Mansoor
45 Tasmiya Akhlak Ahmad Pachapuri
46 Tavares Joliza Frazilia
47 Thasneem Shahid Sheikh
48 Vaibhavi Suhas Dhuri
49 Valansha Neviola Paul
50 Velonia Domnic Pereira