M.A. Wellness Counselling Students admitted 2023-2025

Roll No Name of the Student
1 Avalokiteswari Ajithan Kurup
2 Barneto Shemaiah Manuela
3 Naintara Jain
4 Nidhi Pednekar
5 Nilosha Viyona Fernandes
6 Pednekar Prajol Govind
7 Rochelle Ann Mafalda Cordeiro
8 Sawant Vipul Vidhyadas
9 Shirodkar Vardhana Rajesh
10 Vidhi Vishwanath Kuttikar